Nagelstyliste Gellakt Groningen. Algemene leveringsvoorwaarden.
info@gellakt.nl   |   06-30793102
Follow us :-

Voorwaarden nagelstyliste

 

Voorwaarden Nagelstyliste Studio Gellakt.

Voorwaarden Nagelstyliste Studio Gellakt.

 

Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Gellakt en een klant. Dit geldt voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen is afgeweken.

 

Inspanningen nagelstyliste

Nagelstudio Gellakt Groningen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Dit is volgens de eisen van goed vakmanschap. Nagelstudio Gellakt zal zoveel als mogelijk is de klant inlichten over financiële gevolgen van een wijziging van de behandeling.

 

Afspraken

De klant moet verhindering zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, zal de nagelstudio 50% van de kosten aan de klant berekenen. Als de klant meer dan vijf minuten later komt, mag Nagelstudio Gellakt de verloren tijd inkorten op de behandeling. Het volledige honorarium wordt dan toch berekend. Wanneer de cliënt meer dan tien minuten later komt, mag Nagelstudio Gellakt de geplande afspraak verzetten naar een ander tijdstip. Voor de geannuleerde afspraak wordt 50% van de kosten berekend. Nagelstudio Gellakt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één werkdag voor de afspraak melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, als zij te maken hebben met overmacht. Overmacht omvat datgene wat wet en jurisprudentie daarover zeggen.

 

Betaling

Nagelstudio Gellakt vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. Nagelstudio Gellakt vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode. De klant betaalt na de behandeling het bedrag van de behandeling en eventuele producten contant.

 

Personeel

Nagelstudio Gellakt heeft het recht om zonder overleg met de klant werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers. Dit gebeurt als de nagelstyliste dit voor een goede uitvoering wenselijk vindt.

 

Persoonsgegevens & privacy

De klant verstrekt Nagelstudio Gellakt vóór de eerste behandeling de benodigde gegevens. Nagelstudio Gellakt noteert de gegevens van de klant in een klantensysteem. Nagelstudio Gellakt behandelt de gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstyliste van Nagelstudio Gellakt zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 

Geheimhouding nagelstyliste

Nagelstudio Gellakt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt aan de nagelstyliste heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit blijkt uit de aard van de informatie. 

 

Aansprakelijkheid nagelstyliste

Nagelstudio Gellakt is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Nagelstudio Gellakt is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Gellakt is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

Garantie door de nagelstyliste

Nagelstudio Gellakt geeft de cliënt garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

– Zonder handschoenen met agressieve chemicaliën of schoonmaakmiddelen is gewerkt.

– Er gelnagels zijn afgebeten of opzettelijk zijn beschadigd.

– De klant andere producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.

– Adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet zijn opgevolgd.

– De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

– Producten niet volgens gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.

 

Beschadiging en diefstal

Nagelstudio Gellakt heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 

Klachten

Wanneer de klant een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking, gemeld worden aan de eigenaar en nagelstyliste van Nagelstudio Gellakt. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio Gellakt de behandeling opnieuw verrichten. Behalve wanneer dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar heeft gemaakt.

 

Nagelproducten van de nagelstyliste

Als Nagelstudio Gellakt een voorbeeld toont van een aan te brengen nagelproduct, dan geldt dit slechts als voorbeeld. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet hetzelfde te zijn als het getoonde voorbeeld. Indien de cliënt de aangebrachte nagelproducten laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Gellakt. Deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Als de cliënt na waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstyliste het recht de cliënt de toegang te weigeren.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Gellakt Groningen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

 

Link:

http://www.biosculpturegel.com